מדיניות פרטיות

THT בע”מ מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט המופעל על ידי THT )להלן האתר ( החליטה בזאת לפרסם את מדיניות הגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמשים בקיום מדיניות זו ובשמירה על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

מדיניות הפרטיות תחול על לקוחות, מועמדים לעבודה, עובדים וכל המשתמשים האחרים באתר (להלן ביחד: המשתמש” ו/או המשתמשים” בהתאמה).

מטרת מדיניות הפרטיות הינה להציג ולהבהיר את נהלי THT ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכן לתאר את סוגי המידע האישי שאוספת THT, אופן השימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים ו/או נאסף אודותיהם בעת השימוש באתר, הגורמים איתם THT משתפת ו/או מעבירה את המידע ועוד. כמו כן, מטרת מדיניות זו הינה לתאר את האמצעים הננקטים על ידי THT על מנת לאבטח ולהגן על המידע.

 כללי:

בעת השימוש באתר נאסף מידע אודות המשתמשים. האתר עושה שימוש בכלים אוטומטיים לשם איסוף מידע כללי אודות המשתמשים ואודות השימוש שלהם באתר, וזאת לצורך אפיון השימוש של המשתמשים באתר ושיפור חוויית המשתמש באתר. המידע כאמור  אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמשים, לדוגמא: ספק האינטרנט של המשתמש, כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש, זמני ואופני השימוש באתר ועוד.

כמו כן, חלק מן המידע אשר נאסף אודות המשתמשים בעת השימוש באתר מזהה את המשתמשים באופן אישי, באמצעות המידע אשר נמסר ו/או מועבר באמצעות האתר על ידי המשתמשים ביודעין (להלן: “מידע אישי“). יובהר, כי האתר אינו אוסף מידע אישי מזהה אודות המשתמשים, אלא אם מידע זה יימסר ביוזמת המשתמש, בעת הגשת מועמדות למשרה באתר, רישום לשירות, מילוי טופס מקוון, יצירת קשר וכיו”ב

רישום לשירותים:

חלק משירותי האתר טעונים רישום, ובתוך כך מסירת מידע אישי, לדוגמא: פרטי קשר, שם משתמש וסיסמה לאתר, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת IP ועוד.

במידה והמשתמש נרשם לאילו מהשירותים המוצעים באתר ו/או יצר קשר באמצעות האתר, THT עשויה לאסוף אודותיו פרטים אישיים נוספים, לדוגמא: מידע הנכלל בקורות החיים של המשתמשים, מידע אודות רקע תעסוקתי והשכלתי של המשתמש ועוד נתונים אישיים כאלה ואחרים המפורטים בקורות חיים ו/או בתעודות ו/או מסמכים אחרים שיועברו על ידי המשתמשים לTHT במהלך השימוש באתר.

מובהר, כי ללא מסירת הנתונים הנדרשים בשדות החובה באתר, ככל שנדרשים, לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים באתר הטעונים רישום. עוד מובהר, כי המשתמשים אינם נדרשים על פי חוק למסור מידע לTHT, והעברת המידע לTHT  נעשית על אחריות המשתמש בלבד, מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה.

ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לשירותים באתר ו/או ככל והמשתמש יתבקש למסור נתונים נוספים, יידרש רק המידע הנחוץ לשם מתן השירות, ובכל מקרה המשתמש מאשר בזאת כי העברת נתונים אלה נעשית מרצונו החופשי ובהתאם להסכמתו המלאה.

 

מאגר המידע:

לTHT מאגרי מידע רשומים עפ”י הדין, אשר בהם נשמרים הפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באתר, והמיועדים, בין היתר, לשם תפעול וניהול האתר והשירותים המוצעים בו.

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של THT ובאחריותה.

השימוש במידע שנאסף יעשה אך ורק על פי הוראות כל דין ועל פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן:

 1. מתן אפשרות למשתמשים לעשות שימוש בשירותים השונים שמציעה THT;
 2. שליחה ודיוור של תוכן שיווקי ו/או פרסומי, עדכונים והעברת מידע בנוגע למשרות ויצירת קשר עם מועמדים לעבודה, עובדים ומעסיקים;
 3. מתן פתרונות בעולם המשאב האנושי;
 4. שיפור, בקרה, שינוי, פיתוח, קידום והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 5. יצירה וניהול של חשבונות מקוונים;
 6. במקרה של הליך משפטי מול THT שיחייב חשיפת פרטים אישיים;
 7. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או של השירותים האחרים שמציעה THT;

 

מסירת מידע לצד שלישי:

THT לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים והמידע שנאסף אודות המשתמשים באתר, ככל ויש בפרטים אלו בכדי לזהותם אישית, אלא במקרים הבאים

 

 1. ככל שתתבקש הסכמה מפורשת של המשתמשים או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת;
 2. במקרה בו כניסת המשתמשים לאתר ו/או התקשרות המשתמשים עם THT בוצעה בפועל באמצעות אתר של מפעיל אחר ו/או באמצעות גופים חיצוניים המפעילים שירותים ו/או יישומים מסוימים בתוך האתר;
 3. במקרה שיתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות מוסמכת, המורה למסור את פרטיו האישיים של משתמש ו/או את המידע אודותיו לצד שלישי;
 4. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין THT ו/או כל צד שלישי אחר בקשר עם השימוש שנעשה על ידי המשתמש באתר ו/או באתר או במערכת של מפעיל האחר;
 5. במקרה בו THT תפעיל את האתר באמצעות גוף אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר או חלק ממנה עם פעילותו של צד שלישי, תהיה THT זכאית להעביר לאותו גוף העתק מן המידע אשר נאגר אודות המשתמשים באתר ו/או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שאותו גוף יאמץ כלפי המשתמשים את מדיניות הפרטיות הזו;
 6. לצורך עריכת ניתוחים סטטיסטיים, למטרות שיווקיות ותפעוליות וכן לצרכי בקרה, פיקוח, שיפור, הרחבת והעשרת השירותים הניתנים באתר. מידע כאמור לא יכלול פרטים המאפשרים לזהות את המשתמש באופן אישי;
 7. על פי בקשתו המפורשת של המשתמש.

 

קבצי Cookies ו/או מידע הנאסף באמצעים אוטומטיים:

THT מצהירה, כי בעת הביקור ו/או השימוש באתר, יכול וייאספו פרטים ו/או נתונים מסוימים באמצעים אוטומטיים, כגון קבצי Cookies, שירותי אנליטיקה של גורמים חיצוניים, כדוגמת Google Analytics ואחרים וזאת לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתר וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש באתר, אימות פרטי המשתמשים באתר, התאמת האתר להעדפותיהם האישיות של המשתמשים, לצורכי אבטחת מידע ולצרכים נוספים שיידרשו.

קבצי Cookies יכילו מידע מגוון, כגון: פרטי מערכת ההפעלה של המשתמש, העדפות שפה, העמודים בהם ביקר, משך שהותו באתר, מידע על פעולות שביצע באתר, כיצד הגיע המשתמש לאתר, מועדים ושעות ביקור באתר, נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועוד. כמו כן, קבצי Cookies משמשים לצורך זיהוי המשתמש באתר ללא צורך בהזנת פרטיו מחדש בכל כניסה לאתר.

במידה והמשתמש מתנגד לשימוש בקבצי Cookies, באפשרותו להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן באמצעותו הוא גולש באתר.

בנוסף לאמור, יכול וצדדים שלישיים, המפעילים יישומונים ו/או תוספים בתוך האתר, עושים שימוש במישרין בקבצי Cookies כדי לאסוף מידע, ועל כן האמור כפוף למדיניות הפרטיות של מפעילים אלה, וTHT אינה נושאת באחריות למדיניות הפרטיות של מפעילים אלה. 

 אבטחת מידע:

THT נוקטת אמצעי אבטחת מידע מסוגים שונים, על מנת להגן ככל הניתן על המידע האישי של המשתמשים באתר. עם זאת מודגש בזאת, כי חרף מאמציה של THT, אין הדבר בשליטתה באופן מוחלט ואין באמצעים אלה בכדי להעניק ביטחון מוחלט ועל כן THT אינה מתחייבת כי השירותים שהיא מציעה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע. יחד עם זאת, THT תבחן מעת לעת את אמצעי אבטחת המידע של האתר ותבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לנדרש, על מנת לשמור על רמת אבטחה נאותה של המידע באתר.

 

זכות לעיין במידע:

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פנייה אישית, זכאי אותו אדם לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

עדכונים במדיניות הפרטיות:

מדיניות הפרטיות של האתר עשויה להשתנות מעת לעת. THT תעדכן את המשתמשים באתר על שינויים משמעותיים במדיניות הפרטיות באמצעות הצבת הודעה מתאימה.

 דיווח על פגיעה בפרטיות ו/או פניות בכל נושא בקשר למדיניות הפרטיות:

משתמש אשר פרטיותו נפגעה במהלך השימוש באתר ו/או כל פניה בקשר לאמור במדיניות זו, מוזמן לפנות לTHT בכתב, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני oren@b2e.co.il או באמצעות דואר רגיל, רח’ מורן 9, חיפה, ונדרש לוודא קבלת פנייתו בטל’ 077-5308009